ACTIEVOORWAARDEN 

Algemeen
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Junior Schrijfwedstrijd” (verder te noemen: "de Actie") van Elly’s Choice B.V. (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Herengracht 493 in Amsterdam, Nederland. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden

2. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 1 februari 2016 t/m 18 maart 2016.

3. De Actie wordt gehouden in Nederland waarbij kinderen in de leeftijdscategorie 3-12 jaar mee kunnen doen aan de Actie door één van de drie geselecteerde verhalen af te schrijven.  

4.
Deelname kan uitsluitend via de speciaal voor deze Actie ontworpen website www.juniorschrijfwedstrijd.nl.  

5. Een 6-koppige jury zal de winnaars bepalen op basis van originaliteit. Op 1 april wordt op de website van de Actie bekendgemaakt wie de winnaars zijn van de eerste, tweede en derde prijs (hierna te noemen: “Prijzen”) per leeftijdscategorie. In totaal zijn er dus 9 trekkingen.

6. Alle informatie betreffende de spelvoorwaarden en andere informatie betreffende de Actie zijn te vinden op de website van de Actie: www.juniorschrijfwedstrijd.nl.  

7.
De Prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet in contanten uitbetaald worden. De prijzen bestaan uit:            

De 1e prijs:
Een Samsung Tab E 9.6 voor de winnaar én de hele klas van de winnaar (advieswaarde: €199,- per stuk)
Een jaarabonnement op Telekids Boeken voor de winnaar zelf (waarde: €35,88)
Een meet & greet met de co-auteurs, samen met de klas van de winnaar (niet in waarde uit te drukken)
Voor de docenten van de winnende klassen: aanwezigheid bij een show van Organisator (niet in waarde uit te drukken)  

De 2e prijs:
Een jaarabonnement op Telekids Boeken (waarde: €35,88)
4 kaartjes voor Burgers’ Zoo (waarde: €80,-)  

De 3e prijs:
Een jaarabonnement op Telekids Boeken (waarde: €35,88)
Zakgeldspel en Verkeersspel (waarde: €30,-)  

De Prijzen worden op 1 april 2016 uitgereikt, of binnen 6 weken na afloop van de Actie.

Deelname
1.
Deelname aan deze Actie staat open voor alle basisschoolleerlingen van Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.

2. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3.  Deelname aan deze actie is gratis.  

Rechten
1.
Organisator gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de ingediende bijdragen. De deelnemer vrijwaart Organisator voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

2. Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan Organisator, zonder dat Organisator hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Organisator de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage voor het uitgeven van een e-book, voor telecommunicatiediensten, internetsites of overige toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.    

Medewerking en persoonsgegevens/privacy
1.
Door deelname aan deze Actie verlenen de deelnemers en de ontvangers van de Prijzen toestemming aan de Organisator om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.  Organisator verkrijgt het recht om deze gegevens te gebruiken voor haar eigen promotionele en/of commerciële doeleinden, waaronder marketingactiviteiten (zoals maar niet beperkt tot het versturen van mailings of nieuwsbrieven).

2.
De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.  

Verwijderen bijdrage of weigeren deelname
1. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Organisator het recht om bij (het vermoeden van) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.

2. De Organisator behoudt zich het recht voor inzendingen voor de actie te weigeren.  

Aansprakelijkheid
1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie, zoals maar niet beperkt tot schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van enig gebruik van de uitgekeerde Prijzen; of het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.  

Slotbepalingen
1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2.  Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

3. Voor vragen, klachten of onduidelijkheden omtrent de Actie kun je een mail sturen naar klantenservice@telekidsboeken.nl.

4.  Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.